Shrines - Debra Conkey

Buddha, Garden shrine, Volendam, The Netherlands

BuddhashrinegardenVolendamThe Netherlands